Latest Entries »

การทำไร่กาแฟ

ชื่อโครงงาน การทำไรต่กาแฟ

ผู้จัดทำ นางาสว วันวิสา ภูบัวใบ

ครูผู้สอน พ่อครูคเชนทร์ กองพิลา

คำถาม : 1.ทำไมต้องทำโครงงานเรื่องนี้

                2.เพราะอะไรจึงต้องทำเป็นขั้นตอน

                3.แล้วเราจะมีวิธีการทำอย่างไร 

วัตถุประสงค์ :  เพื่อการศึกษาการทำโครงงานเรื่อง การทำไร่กาแฟ

โฆษณา

This slideshow requires JavaScript.