การทำไร่กาแฟ (Highland Coffee Production)
ผู้แต่ง ผศ.อนันต์ อิสระเสนีย์

ปัจจุบันกาแฟกำลังเป็นพืชเศรษฐกิจที่ขึ้นหน้าขึ้นตา บนที่สูงในภาคเหนือของประเทศโดยเฉพาะอยางยิ่ง กาแฟราบิก้า ในการพิจารณาว่าเป็นพืชที่เหมาะสม สำหรับการส่งเสริมเพื่อปลูกทดแทนฝิ่น หรือช่วยหยุดยั้งการทำไร่เลื่อนลอย ทำให้ใช้ประโยชน์ที่ดินภูเขาได้ถูกต้องตามความเหมาะสมส่วนหนึ่ง เพราะกาแฟราบิก้าสามารถปลูกได้ดีในพื้นที่ที่มีความลาดชันสูง ซึ่งไม่เหมาะแก่การปลูกพืชไร่ เพราะทำให้เกิดการพังทะลายของดิน กาแฟเป็นไม้พุ่มยืนต้น เก็บเกี่ยวผลผลิตได้หลายปี ทำให้ช่วยยับยั้งการทำไร่เลื่อนลอยได้ส่วนหนึ่ง การเก็บเกี่ยวและกรรมวิธีผลิตเมล็ดกาแฟไม่ยุ่งยาก ผลผลิตเก็บไว้ได้ไม่เน่าเสีย เหมือนผลผลิตเกษตรอื่นๆ บางอย่าง และสะดวกในการขนส่ง ราคาสูงพอสมควร เป็นที่ต้องการของตลาดทั้งภายในและต่างประเทศ (ตลาดโลก) อย่างไรก็ดี การที่จะให้ผลดีประสบความสำเร็จก็เช่นเดียวกันกับการผลิตทางเกษตรทั้งหลาย คือ ต้องใช้พันธุ์ดี ให้ผลผลิตสูง โตเร็ว ต้านทานโรคและแมลง ปฏิบัติดูแลรักษาง่ายและเหมาะสม ถึงแม้กาแฟราบิก้าจะสามารถขึ้นได้ดีในที่สูง

Advertisements